http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod09_cas.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód CAS ]
Sponzorované odkazy:

CAS


7-1 Mód Computer Algebra System (CAS)

a


 • Zadání a zobrazení údajů
  Oblast vstupu dat v módech CAS a ALGEBRA se nachází v horním řádku displeje, výsledky výpočtů se zobrazují v dolní části

  Pokud je výsledkem více rovnic nebo nerovnic, zobrazí se i jejich celkový počet

  Pokud se výsledek nevejde na displej, můžeš ho pomocí kurzorových kláves posouvat po displeji


 • Operace v módech CAS a ALGEBRA
  V módech CAS a ALGEBRA lze provádět zápis pomocí příkazů z funkčního menu nebo zapisovat příkazy a parametry přímo do příkazové řádky

 • Zadávání z příkazového menu
  Pro zobrazení menu s požadovaným typem operací stiskni odpovídající funkční klávesu:
  • TRNS ... převod vzorců
  • CALC ... výpočty se vzorci
  • EQUA ... rovnice a nerovnice
  • eqn ... načtení rovnice z paměti
  • CLR ... smazání proměnné nebo vzorce

  Podrobnosti o jednotlivých příkazech a jejich formátu najdeš na konci této kapitoly v „Přehledu všech funkcí dostupných v módu CAS

 • Přímé zadávání vzorců a parametrů
  Vzorce a parametry lze vložit také přímo a to z menu OPTN a VARS:
  • mód CAS a ALGEBRA
   • [F3](EQUA)[1](INEQUA) ... nerovnosti
    • >
    • <
    •  
    •  
  • menu OPTN
   • ... nekonečno
   • Abs ... absolutní hodnota
   • x! ... faktoriál
   • sign ... signum (funkce znaménka)
  • menu VARS ... vstup do paměti grafů
   • Yn
   • rn
   • Xtn
   • Ytn
   • Xn
   
  Poznámka:
  • signum(A) = 1 ... reálné číslo (A>0)
  • signum(A) = -1 ...reálné číslo (A<0)
  • signum(A) = A/|A| ... A je imaginární číslo
  • signum(A) = Undefined ... není definováno (A=0)


 • Paměť vzorce
  Módy CAS a ALGEBRA umožňují používat ve vzorcích až 28 proměnných (A ... Z, r a q) které jsou nezávislé na proměnných ostatních módech
  Příklad:
  Derivaci výrazu sin(X) podle X ulož do proměnné A
  Zadání:
  [F2](CALC)[1](diff)[sin][X,q,T][,]
  [X,q,T][)][][ALPHA][X,q,T](A)[EXE]

  Výsledek:
  Tip:
  Pokud chceš zadat číslo do hlavní proměnné (používané v ostatních módech), použij funkci approx
  např.: approx 1A


 • Paměť funkcí a paměť grafů
  Paměť funkcí slouží k uložení a pozdějšímu vyvolání používaných funkcí
  Paměť grafů umožňuje uložit do paměti grafy. Stiskni klávesu [VARS] a zadej označení paměti grafu
  Příklad:
  Nalezni derivaci funkce f1=cos(X) uložené v paměti funkcí f1 podle proměnné X
  Zadání:
  [F2](CALC)[1](diff)[OPTN][F6](FMEM)
  [3](fn)[1][,][X,q,T][)][EXE]

  Výsledek:
  Příklad:
  Nalezni derivaci funkce Y1=cos(X) uložené v paměti grafů Y1podle proměnné X
  Zadání:
  [F2](CALC)[1](diff)
  [VARS][F1](Y)[1][,][X,q,T][)][EXE]

  Výsledek:


 • Paměť Eqn
  Do paměti Eqn se ukládají výsledné rovnice a nerovnice. Ve stejnou chvíli, kdy se výsledek výpočtu zobrazí na displeji, uloží se i do této paměti. Její obsah lze později vyvolat pomocí příkazů „eqn”, „rclEqn” nebo „rclAllEqn”
  Poznámka:
  • Do paměti Eqn se může uložit až 99 vzorců. Pokud tento počet překročíš, zobrazí se hlášení o chybě paměti

   V tom případě můžeš pomocí příkazu CLR / ALLEQU smazat všechny uložené rovnice


 • Paměť Answer (Ans) a průběžné počítání
  Paměť Ans slouží k uložení posledního výsledku. Jeho hodnotu lze použít v následujícím výpočtu
  Příklad:
  Roznásob výraz (X+1)2 a k výsledku přičti hodnotu 2X
  Zadání:
  [F1](TRNS)[1](expand)
  [(][X,q,T][+][1][)][x2][)][EXE]
  Mezivýsledek:


  [+][2][X,q,T][EXE]
  Výsledek:


 • Prohlížení historie vzorců
  Do paměti se ukládají poslední počítané vzorce. po ukončení výpočtu se můžeš vrátit o několik úrovní zpět a vyvolat na displej dříve zadanou funkci
  Stisknutím šipky nebo vyvoláš poslední zpracovanou funkci
  Pomocí šipky nebo lze procházet staršími vzorci

 • Přesouvání kurzoru mezi oblastí úprav a výsledků
  Pokud se výsledek i mimo oblast zobrazení, lze jeho zbývající část zobrazit pomocí kurzorových kláves
  V případě, že chceš zobrazit počítanou rovnici a provést v ní úpravy, stiskni [F6]()[F2](SW). Po stisknutí kurzorové klávesy se kurzor přesune do oblasti počítaného vzorce a jeho tvar se změní na podtržítko
  Stiskem [F2](SW) se vrátíš zpět do oblasti pro výsledek
  Poznámka:
  • Stisknutím [F6]()[F1](CLR)[3](ALLEQU) smažeš obsah paměti Eqn, paměti Ans i paměti počítaných rovnic
  • Do vstupní oblasti můžeš zadat údaje v rozsahu do 255 bytů


 • Nastavení (SET UP)
  • Angle (nastavení úhlové míry)
   Deg ... stupně
   Rad ... radiány
  • Answer Type (nastavení typu výsledku)
   Real ... reálná čísla
   Cplx ... komplexní čísla
  • Display (počet desetinných míst)
   Fix ... počet desetinných mís
   Sci ... počet platných cifer
   Norm ... normální formát zobrazení


 • Funkce grafu
  Displej se seznamem vzorců pro graf se zobrazí po stisknutí [F5](GRPH). V tomto seznamu můžeš funkci označit pomocí klávesy [F1](SEL) nebo smazat pomocí klávesy [F2](DEL) nebo [DEL]. Po stisknutí [F6](DRAW) se vykreslí grafy označených funkcí

 • Funkce RECALL ANS
  Obsah paměti R.Ans vyvoláš stisknutím [F6]()[F3](R.ANS). V této paměti je uložen poslední výsledek výpočtů (je zobrazen v dolní části displeje)


Přehled všech funkcí dostupných v módu CAS

TRNS expand   expand(
rFctor rFactor(
factor factor(
solve solve(
TRIG                tExpnd tExpand(
tCollc tCollect(
trgToE trigToExp(
expToT expToTrig(
smplfy simplify(
combin combine(
collct collect(
sbstit substitute(
cExpnd cExpand(
approx approx_
CALC diff diff(
(
lim lim(
S S(
P P(
taylor taylor(
arcLen arcLen(
tanLin tanLine(
EXTRCT            den denominator(
  num numerator(
gcd gcd(
EQUA INEQUA             > >
< <
 
 
rclEqn rclEqn(
rclAll rclAllEqn
rewrit rewrite(
exchng exchange(
elim eliminate(
getRgt getRight(
eqn     eqn(
GRPH     ...
CLR clrVar clear(
VarAll clearVarAll(
ALLEQU ...
SW     ...
R.ANS     ...

7-4 Opatření v módu (CAS)

 • Pokud nemůže být se zadaným výrazem provedena požadovaná operace, zobrazí se na displeji původní zadání
 • provádění algebraických operací může chvíli trvat
 • Jeden výraz může být zapsán v různých tvarech, proto hned neusuzuj na nesprávnost výsledku, pokud se neschoduje s tvým předpokladem
 • Kalkulačka provádí výpočty s integrály za předpokladu, že hodnota integrálu je vždy kladná
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:03:56
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist