http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod01_run_mat.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód RUN.MAT ]
Sponzorované odkazy:

Aritmetické výpočty (mód RUN.MAT)

2-1 Základní výpočty

Aritmetické výpočty

 • Aritmetické výpočty se zadávají tak, jak se píší, tedy zleva doprava
 • K zadání záporné hodnoty stiskni před číslem klávesu [(-)]
 • Výpočty se provádějí s vnitřní 15ti místnou mantisou (s přesností na 15 platných cifer)
 • Výsledek je před zobrazením zaokrouhlen na 10ti místnou mantisu
 • Pro smíšené aritmetické výpočty předchází prioritně násobení a dělení před sčítání a odčítání

Příklad Operace
23+4.5-53=-25.5 23[+]4.5[-]53[EXE]
56×(-12)÷(-2.5)=268.8 56[×][(-)]12[÷][(-)]2.5[EXE]
(2+3)×102=500 [(]2[+]3[)][×]1[EXP]2[EXE]*1
1+2-3×4÷5+6=6.6 1[+]2[-]3[×]4[÷]5[+]6[EXE]
100-(2+3)×4=80 100[-][(]2[+]3[)][×]4[EXE]
2+3×(4+5)=29 2[+]3[×][(]4[+]5[EXE]*2
(7-2)×(8+5)=65 [(]7[-]2[)][(]8[+]5[)][EXE]*3
6/(4×5)=0.3 6[÷][(]4[×]5[)][EXE]*4
(1+2i)+(2+3i)=3+5i [(]1[+]2[SHIFT][0](i)[)][+][(]2[+]3[SHIFT][0](i)[)][EXE]
(2+i)×(2-i)=5 [(]2[+][SHIFT][0](i)[)][×][(]2[-][SHIFT][0](i)[)][EXE]

Poznámka:
 • *1[(]2[+]3[)][EXP]2 nedává správný výsledek, výpočet je třeba zadat jako [(]2[+]3[)][×]1[EXP]2
 • *2Poslední uzavírací závorky před příkazem [EXE] lze nezávisle na množství vynechat
 • *3Znak násobení před otevřenou závorkou nebo proměnnou může být vynechán
 • *4Totéž co 6[÷]4[÷]5[EXE]


Počet desetinných míst, počet platných cifer, rozsah normálního zobrazení
[SET UP]-[Display]-[Fix]/[Sci]/[Norm]

 • I když snížíš počet zobrazených desetinných míst nebo platných cifer, vnitřní výpočty se budou vždy provádět s použitím 15ti místné mantisy. K zaokrouhlení počtu desetinných míst nebo platných cifer použij funkci Run z nabídky NUM (viz. 2-4)
 • Počet zobrazených desetinných míst (Fix) a počet platných cifer (Sci) zůstává platný až do doby, než provedeš přepnutí zpět do režimu normálního zobrazení (Norm)
Příklad:
100÷6=16.66666666...
stav operace zobrazení na displeji
  100[÷]6[EXE] 16.66666667
4 desetinná místa [CTRL][F3](SET UP)[F1](Fix)[4][EXE][ESC][EXE] 16.6667*1
5 platných cifer [CTRL][F3](SET UP)[F2](Sci)[5][EXE][ESC][EXE] 16.6667E+01*1
zrušení předešlých nastavení [CTRL][F3](SET UP)[F3](Norm)[ESC][EXE] 16.66666667

Poznámka:
 • *1Hodnoty jsou zaokrouhleny se zaokrouhlením na požadovaný počet desetinných míst nebo platných cifer

Příklad:
200÷7×14=400
stav operace zobrazení na displeji
  200[÷]7[×]14[EXE] 400
3 desetinná místa [CTRL][F3](SET UP)[F1](Fix)[3][EXE][ESC][EXE] 400.000
Výpočet pokračuje se
zobrazením 10 číslic
na displeji
200[÷]7[EXE]
[×]
14[EXE]
28.571
Ans×
400.000

 • Stejný výpočet se změněnou vnitřní přesností výpočtu
stav operace zobrazení na displeji
  200[÷]7[×]14[EXE] 400
Vnitřní přesnost výpočtu
je provedena na zadaný
počet desetinných míst
[OPTN][F5](NUM)[4](Rnd)[EXE]
[×]
14[EXE]
28.571
Ans×
399.994

Pořadí výpočtu vzorců
Kalkulačka používá pro výpočty částí vzorců algebraické logiky v následujícím pořadí:

 1. Převody souřadnic Pol(x,y) a Rec(r,q), derivace (d/dx), druhá derivace (d2/dx2), integrace (dx), sumační výpočty (S(), Mat, Solve, FMin, FMax, ListMat, Seq, Min, Max, Median, Mean, Augment, MatList, P(, Q(, R(, t(, List
 2. Funkce typu A (nejprve je zadána hodnota a poté použitá funkce)
  x2, x-1, x!, °'", ENG symboly, úhlové jednotky (°,r,g)
 3. Mocniny a odmocniny
  ^ (xy), x
 4. Zlomky
  ab/c
 5. Zkrácený formát násobení s p, jmény pamětí a proměnných
  2p, 5A, Xmin, F Start, ...
 6. Funkce typu B (nejprve je zadána funkce a poté hodnota - odmocnina, goniometrické a maticové funkce, ...)
  , 3, log, ln, ex, 10x, sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1, sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1, (-), d, h, b, o, Neg, Not, Det, Trn, Dim, Identity, Sum, Prod, Cuml, Percent, List, Abs, Int, frac, Intg, Arg, Conjg, ReP, ImP
 7. zkrácený formát násobení před funkcemi typu B
  23, A log 2, ...
 8. Permutace a kombinace
  nPr, nCr
 9. Násobení a dělení
  ×, ÷
 10. Sčítání a odčítání
  +, -
 11. Relační operýtory
  >, <, ,
 12. Relační operátory
  =,
 13. and (bitová operace)
 14. xnor, xor (bitová operace)
 15. or (bitová operace)
 16. And (logická operace)
 17. Or (logická operace)

Příklad:

Poznámka:
 • Vyskytnou-li se dvě funkce se stejnou prioritou hned za sebou, probíhá výpočet zprava doleva
  např.:
  exln120 ex(ln120)
  jinak je běh zleva doprava
 • Složené funkce se provádějí zleva doprava
 • Všechny funkce uzavřené v závorkách získávají nejvyšší prioritu


Operace násobení bez operátoru násobení (×)
Symbol násobení (×) lze vynechat v těchto případech:

 • Před převodem souřadnic a před funkcemi typu B kromě záporného znaménka
  2sin 30, 10log 1.2, 2, 2Pol(5,12), ...
 • Před konstantami, jmény proměnných a jmény pamětí
  2p, 2AB, 3Ans, 3Y1, ...
 • Před otevřenými závorkami
  2(5+6), (A+1)(B-1), ...

Přetečení a chyby
Chybné zadání hodnoty nebo překročení rozsahu vyvolá na displeji chybové hlášení. Další práce s kalkulačkou je pak možná až po jeho potvrzení. Chybové hlášení mohou vyvolat následující události:

 • Výsledek nebo libovolný mezivýsledek překročí hodnotu 9.999999999×1099
 • Pokus o výpočet, který přesáhl vstupní rozsah
 • Zakázaná operace během statistických výpočtů (např. pokus o zjištění 1VAR bez zadání dat)
 • Zadání nevhodného datového typu jako argumentu funkce
 • Překročení kapacity číselného nebo příkazového zásobníku (např. zadání 25ti otevřených závorek)
 • Zadání chybné formule
 • Pokus o operaci, která zaplní kapacitu volné paměti
 • Nesprávné zadání argumentu příkazu
 • Pokus o maticové operace s nevhodnými rozměry matic
 • Je-li výsledkem výpočtu s reálným argumentem komplexní číslo a je přitom v nastavení SET UP u položky „Complex Mode” volba „Real”

Poznámka:

Kapacita paměti
Při psaní se s každým stisknutím klávesy zaplní jeden či dva byly paměti. To je významné hlavně při psaní programů. Jeden byt zaplní stisknutí [1], [2], [3], sin, cos, tan, log, ln, , p ... Dva byty zaplní stisknutí d/dx(, Mat, Xmin, If, For, Return, DrawGraph, SortA(, PxlOn, Sum, an+1, ...

Poznámka:
 • Pokud zadáš nějakou numerickou hodnotu nebo příkaz, zobrazí se od levé strany displeje. Výsledky se zobrazují od pravé strany displeje
 • Dovolený rozsah vstupních hodnot je 15 čísel pro mantisu a 2 čísla pro exponent. Vnitřní výpočty jsou provedeny se stejnou přesností

2-2 Proměnné a paměti

Výpočty s použitím proměnných

příklad operace zobrazení na displeji
  193.2[][ALPHA][X,q,T](A)[EXE]  193.2
193.2÷23=8.4 [ALPHA][X,q,T](A)[÷]23[EXE] 8.4
193.2÷28=6.9 [ALPHA][X,q,T](A)[÷]28[EXE] 6.9


Paměť
Proměnné
Kalkulačka umožňuje využití 28mi proměnných které jde použít k uložení mezivýsledku a k jeho následnému použití. Prvních 26 proměnných je označeno velkými písmeny abecedy (A~Z), zbylé dvě se označují r a q. Největší velikost hodnot které lze do proměnných přiřadit je 15 míst pro mantisu a 2 místa pro exponent

 • Přiřazení hodnoty do proměnné
  <hodnota>[]<jméno proměnné>[EXE]
  Příklad:
  Přiřaď do proměnné A hodnotu 123

  [AC][1][2][3][][ALPHA][X,q,T](A)[EXE]

  Příklad:
  K proměnné A přičti hodnotu 456 a výsledek ulož do proměnné B

  [AC][X,q,T](A)[+][4][5][6][][ALPHA]
  [log](B)[EXE]
 • Zobrazení obsahu proměnné
  Příklad:
  Zobraz obsah proměnné A

  [AC][X,q,T](A)[EXE]
 • Vymazání obsahu proměnné
  Příklad:
  Smaž obsah proměnné A

  [AC][0][][ALPHA][X,q,T](A)[EXE]
 • Zápis hodnoty do více proměnných současně
  <hodnota>[]<jméno první proměnné*1>~<jméno poslední proměnné*1>[EXE]
  Příklad:
  Přiřaď hodnotu 10 do proměnných A až F

  [AC][1][0][][ALPHA][X,q,T](A)
  [OPTN][F6]()[F6]()[F4](SYBL)[3](~)
  [ALPHA][tan](F)[EXE]

Poznámka:
 • Obsah proměnných zůstává zachován i při vypnutí kalkulačky
 • *1Jako jména proměnných nemohou být použity r a q

Paměť funkcí
[OPTN]-[FMEM]

Paměť funkcí (f1~f20) je vhodná pro uložení často používaných výrazů. Pro delší výrazy se doporučuje použít mód GRPH.TBL a pro programy mód PRGM

 • Store ... uložení funkce do paměti
 • Recall ... načtení funkce z paměti
 • fn ... určení funkce ve výpočtu
 • SEE ... zobrazení seznamu funkcí

 

 • Uložení funkce do paměti
  Příklad:
  Do paměti funkcí f1 ulož výraz (A+B)(A-B)

  [AC]
  [(][ALPHA][X,q,T](A)[+][ALPHA][log](B)[)]
  [(][ALPHA][X,q,T](A)[-][ALPHA][log](B)[)]

  [OPTN][F6]()[F5](FMEM)
  [1](Store)

  [1][EXE]
 • Načtení funkce z paměti
  Příklad:
  Načti z paměti funkci f1

  [AC][OPTN][F6]()[F5](FMEM)
  [2](Recall)

  [1][EXE]
 • Zobrazení seznamu dostupných funkcí

  [AC] [OPTN][F6]()[F5](FMEM)
  [4](SEE)
 • Smazání funkce
  Příklad:
  Smazej funkci f1

  [AC][OPTN][F6]()[F5](FMEM)
  [1](Store)

  [1][EXE]
 • Použití uložených funkcí
  Příklad:
  Ulož funkce x3+1 a x2+x do paměti funkcí a s jejich pomocí vykresli graf funkce y=x3+x2+x+1
  Nastavení V-Window:
  Xmin = -4 Xmax = 4 Xscale = 1
  Ymin = -10 Ymax = 10 Yscale = 1

  [CTRL][F3](SET UP)[F1](Y=)

  [ESC]
  [AC][X,q,T][^][3][+][1][OPTN][F6]()[F5](FMEM)

  [1](Store)[1][EXE]

  [ESC]
  [AC][X,q,T][x2][+][X,q,T][F5](FMEM)

  [1](Store)[2][EXE]

  [ESC]
  [AC][OPTN][F6]()[F6]()[F2](SKTCH)[1](Cls)[EXE]

  [F2](SKTCH)[4](GRAPH)[1](Y=)
  [OPTN][F6]()
  [F5](FMEM)[3](fn)[1][+]
  [F5](FMEM)[3](fn)[2]

  [EXE]


Poznámka:
 • Pokud je paměť funkce s požadovaným číslem obsazená, je její obsah bez dotazu na potvrzení přepsán obsahem nové funkce
 • Z paměti vyvolaná funkce se vloží na místo aktuální pozice kurzoru na displeji

Paměť posledního výsledku
V paměti Ans je uložena hodnota posledního číselného výsledku vypočteného po stisknutí klávesy [EXE] (Vyvolání chyby nemá na obsah paměti Ans vliv). Paměť Ans se používá jako kterákoliv jiná proměnná

 • Použití paměti Ans ve výpočtu
  Příklad:
  123+456=579
  789-579=210


  [AC][1][2][3][+][4][5][6][EXE]
  [7][8][9][-][SHIFT][(-)](Ans)[EXE]

Provádění průběžných výpočtů
Paměť Ans se dá také použít jako argument při dalším výpočtu

Příklad:
1÷3=
1÷3×3=


[AC][1][÷][3][EXE]
[×][3][EXE]


Průběžné výpočty mohou také používat funkce typu A

Poznámka:
 • Hodnota v paměti Ans má rozsah 15 cifer a 2místný exponent
 • V paměti Ans může být uložena pouze číselná hodnota
 • Paměť Ans se nevymaže při stisku klávesy [AC] ani při vypnutí kalkulačky
 • Do paměti Ans se nedá přiřadit hodnota (5Ans nelze)

Zásobníky
Kalkulačka používá pro ukládání méně aktuálních hodnot a příkazů bloků paměti nazývaných zásobníky. Kalkulačka obsahuje 10ti úrovňový zásobník pro číselné hodnoty, 26ti úrovňový zásobník pro příkazy a 10ti úrovňový zásobník pro podprogramy. Pokud dojde k pokusu o zápis (využití) jednoho z těchto zásobníků jehož kapacita by se tak překročila, dojde k chybovému hlášení
Jakmile je podprogram ukončen nebo se ze zásobníku uvolní nepotřebná položka, dojde k uvolnění části zásobníku

Příklad:


 • Zásobník numerických hodnot - číslo v kroužku
 • Příkazový zásobník - číslo ve čtverečku

Poznámka:
 • Výpočty jsou prováděny podle priority. Jakmile je výpočet dokončen, je ze zásobníku odstraněn
 • Komplexní číslo obsadí dvě úrovně zásobníku
 • Dvoubytové funkce obsadí také dvě úrovně zásobníku

Použití složených příkazů
Složený příkaz vzniká postupným spojováním jednotlivých příkazů. Tyto složené příkazy lze poté použít ve vlastních výpočtech nebo programech. Existují dva způsoby, jak z jednotlivých příkazů vytvořit příkaz složený

 • dvojtečka (:)
  Příkazy oddělené dvojtečkou se vykonávají zleva doprava bez zastavení výpočtu
 • příkaz pro zobrazení výsledku ()
  Jakmile běh programu dospěje na konec příkazu ukončeného tímto symbolem, program se zastaví a vypíše aktuální mezivýsledek na displej. V běho programu lze poté pokračovat stiskem klávesy [EXE]

Příklad:
6.9×123=848.7
123×3.2=38.4375


[AC][1][2][3][][ALPHA][X,q,T](A)
[SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F3](:)[6][.][9]
[×][ALPHA][X,q,T](A)[SHIFT][VARS](PRGM)[F4]()
[ALPHA][X,q,T](A)[÷][3][.][2]

[EXE]

[EXE]

Poznámka:
 •  Konečný výsledek složeného příkazu se vždy zobrazí nezávisle na tom, jestli výpočet končí příkazem pro zobrazení výsledku nebo ne
 • Nelze vytvořit složený příkaz v němž se přímo využívá výsledku předešlého příkazu
  Např.: 123×456:×5 nelze

2-3 Úhlové jednotky a zobrazení čísel
Předtím než se začne něco počítat, měla by se v menu SET UP nastavit aktivní úhlová míra a formát zobrazení čísel

Nastavení úhlové míry
[SET UP]-[Angle]

 1. V menu SET UP najeď na položku „Angle”
 2. Stiskem funkční klávesy nastav požadovanou úhlovou míru. Stiskem [ESC] menu SET UP opustíš
  Deg ... stupně
  Rad ... radiány
  Gra ... grády

  Převodní vztah mezi stupni, radiány a grády
  360° = 2p = 400g
  90° = p/2 = 100g

Nastavení formátu zobrazení
[SET UP]-[Display]

 1. V menu SET UP najeď na položku „Display”
 2. Stiskem funkční klávesy nastav požadovaný způsob zobrazení. Stiskem [ESC] menu SET UP opustíš

 • Určení počtu desetinných míst (Fix)
  Zobrazené hodnoty jsou zaokrouhleny na zadaný počet desetinných míst
  Příklad:
  Nastav počet zobrazovaných desetinných míst na 2

  [F1](Fix)[2][EXE]


  Počet desetinných míst se dá nastavit na 0 až 9
 • Určení počtu platných cifer (Sci)
  Zobrazené hodnoty jsou zaokrouhleny na zadaný počet platných cifer
  Příklad:
  Nastav počet zobrazovaných platných cifer na 3

  [F2](Sci)[3][EXE]


  Počet platných cifer se dá nastavit na 0 až 9
 • Normální zobrazení (Norm 1 a Norm 2)
  Stiskem klávesy [F3](Norm) přepínáš mezi nastavení Norm 1 a Norm 2
  Norm 1 ... 10-2 (0.01) > |x|, |x| 1010


  Norm 2 ... 10-9 (0.000000001) > |x|, |x| 1010

 • Technický režim zobrazení (Eng)
  Stiskem klávesy [F4](Eng) přepínáš mezi technickým a standardním režimem zobrazení
  Technický režim automaticky koriguje zobrazení výsledků tak, aby se mantisa pohybovala r mezích 1 až 1000 a exponent byl celým násobkem tří
  • E (Exa) ... ×1018
  • P (Peta) ... ×1015
  • T (Tera) ... ×1012
  • G (Goga) ... ×109
  • M (Mega) ... ×106
  • k (kilo) ... ×103
  • m (mili) ... ×10-3
  • m (mikro) ... ×10-6
  • n (nano) ... ×10-9
  • p (piko) ... ×10-12
  • f (femto) ... ×10-15
   
  Uvedené písmeno se zobrazí za výsledkem výpočtu

2-4 Výpočet funkcíMenu funkcí
Úhlové jednotky
Trigonometrické a inverzní trigonometrické funkce
Logaritmické a exponenciální funkce
Hyperbolické a inverzní hyperbolické funkce
Další funkce
Generátor náhodných čísel (Ran#)
Převod souřadnic
Permutace a kombinaceZlomky
Používání technických symbolů


2-5 Numerické metody analýzy
Výpočet derivace
[OPTN]-[CALC]-[d/dx]
Vyvolej menu pro analýzu funkcí a zadej hodnoty uvedené v následujícím zápisu:
[OPTN][F4](CALC)[1](d/dx)f(x)[,]a[,]tol[)]

 • a ... bod ve kterém se počítá derivace
 • tol ... tolerance (požadovaná přesnost výpočtu)


Tato derivace je definována jakoV této definici je nekonečně malý přírůstek nahrazen hodnotou Dx vypočtenou ze sousedních hodnot funkce f'(a) jakoKvůli co nejpřesnějšímu výpočtu se počítá rozdíl mezi sousedními body funkce, jak je vidět na následujícím obrázku:


Průběh funkce od bodu a k bodu a+Dx a od bodu a k bodu a-Dx je následující:Výraz Dy/Dx je označován jako dopředný rozdíl, zatímco výraz y/x je označován jako zpětný rozdíl. Pro výpočet derivace se bere průměr mezi hodnotou Dy/Dx a y/x, čímž se dosahuje vyšší přesnosti
Tento průměr, označovaný jako střední rozdíl se vypočte jakoVýpočet derivace v grafu

 • Vynecháním hodnoty tolerance (tol) při použití derivace uvnitř funkce se zjednoduší výpočet pro pro vykreslení grafu (zanedbá se přesnost na úkor rychlejšího výpočtu). Pokud je hodnota tolerance určena, vykresluje se graf se stejnou přesností jako u běžného výpočtu
 • Dále lze vynechat bod, v němž se derivace provádí a ti použitím formátu pro zápis derivace Y2=d/dx(Y1). V tomto případě je hodnota proměnné X použita jako bod, v němž se derivace provádí

Příklad:
Vypočti derivaci funkce y=x3+4x2+x-6 v bodě x=3 s přesností 1E-5
 • Zadej funkci f(x)
  [AC][OPTN][F4](CALC)[1](d/dx)[X,q,T][^][3][+][4][X,q,T][x2][+][X,q,T][-][6][,]
 • Zadej bod x=a v němž se derivace počítá
  [3][,]
 • Zadej požadovanou přesnost výpočtu
  [1][EXP][(-)][5][)]
  [EXE]

Poznámka:
 • Ve funkci f(x) se může jako proměnná použít pouze X. Ostatní proměnné (A~Z, r a q) jsou považovány za konstanty
 • Zadání hodnoty tolerance může být vynecháno. Pokud tak učiníš, bude použita hodnota 1E-10
 • Zadání hodnoty tolerance 1E-14 nebo menší může vyvolat chybové hlášení
 • Body nebo oblasti nespojitosti mohou způsobit nezanedbatelnou chybu ve výsledku nebo vyvolat chybové hlášení

Aplikace výpočtu derivace

 • Derivace lze navzájem sčítat, odčítat, násobit a dělit  Tedy

 • Výsledky derivací jde použít při sčítání, odčítání, násobení, dělení a ve funkcích

 • Funkce jde použít i v jednotlivých položkách zápisu derivace (f(x),a,tol)


Poznámka:
 • Příkazy popsané v této kapitole (d/dx, d2/dx2, dx,S ,Max(, Min( a Solve() nejdou vkládat za symbol derivace
 • Stiskem [AC] lze výpočet derivace přerušit
 • Pracuješ-li s derivacemi trigonometrických funkcí, používej jako úhlové jednotky radiány


Výpočet druhé derivace
[OPTN]-[CALC]-[d2/dx2]Integrální počet
[OPTN]-[CALC]-[]

Sumační výpočty
[OPTN]-[CALC]-[]


Hledání maxima a minima funkce
[OPTN]-[CALC]-[]
2-6 Výpočty s komplexními číslyAbsolutní hodnota a argument
[OPTN]-[CPLX]-[Abs]/[Arg]Komplexně sdružené číslo
[OPTN]-[CPLX]-[Conjg]Získání reálné a imaginární části komplexního čísla
[OPTN]-[CPLX]-[ReP]/[ImP]
Převod složkového tvaru na exponenciální
[OPTN]-[CPLX]-[re^qi]2-7 Práce s číselnými soustavami o základu 2, 8, 10 a 16Výpočty v číselných soustavách o základu 2, 8, 10 a 16
[SET UP]-[Mode]-[Dec]/[Hex]/[Bin]/[Oct]
Volba číselné soustavy


Aritmetické operaceZáporná čísla a logické operace
Převod mezi číselnými soustavami

2-8 Maticový počet
Zadání a úprava matice


Operace s prvky matice

Úprava matice pomocí maticových příkazů
[OPTN]-[MAT]

Maticový počet
[OPTN]-[MAT]

 

Věci z hlediska programování

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:03:00
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist