http://archaikum.cz/skola/ulohy_cvut.php
[ Archaikum.cz > geodézie a škola > Vypracované úlohy - ČVUT ]

ČVUTAž na pár výjimek jde o úlohy, které jsem vypracoval v průběhu magisterského studia oboru Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT. Od školního roku 2004/05, kdy bylo zavedeno rozdělení na bakalářské a následné magisterské studium, se změnily názvy (a kódy) níže uváděných předmětů. Některé předměty zanikly (případně se trochu změnil jejich obsah), pár dalších bylo prozměnu nově zavedeno. Snad se ale zde uložené věci budou někomu hodit...
Vše je zabaleno  WinZipem a úlohy jsou většinou dělané ve  Wordu a  Excelu (pokud je nemáš, můžeš použít kancelářský balík  OpenOffice.org) a občas i v  Matlabu. V úlohách zhruba od šestého semestru je místo Editoru rovnic použit program  MathType (pokud není nainstalovaný, tak se rovnice občas zobrazí dost divně)


GD10 20 30 40 50 VTG1 2 VG11 21 VTVG IG10 20 VTIG TC10 20 FM10 20 30 DIFM VTFM
AO10 EM10 VTEM FG10 MK10 TT10 GA12 KG10 MP10 KN10 VTMK
FY10 22 MA61 PG10 33 MB10 DP10 GG10 GGCR FI10 ET10 SG10 NM10


Geodézie 10 (K151GD10)

1 - Trigonometrické výpočty
2 - Měření vodorovných směrů - minutové teodolity (3.51 kB)
3 - Měření vodorovných směrů - vteřinové teodolity (4.66 kB)
4 - Měření délek I (6.64 kB)
5 - Měření délek II (5.04 kB)
6 - Zenitové a výškové úhly (4.66 kB)
7 - Rajón (13.1 kB)
8 - Protínání (89.2 kB)

obálka (3.93 kB)
osobní karta (1.92 kB)
určení střední chyby měřeného směru (12.1 kB)
bodové pole v okolí školy (1.67 kB)


Geodézie 20 (K151GD20)

1 - Výpočet polygonového pořadu - oboustranně připojený a orientovaný pořad (11.6 kB)
2 - Řešení základních geodetických úloh na PC (10.5 kB)
3 - Výpočet polygonového pořadu - vetknutý polygonový pořad (12.7 kB)
4 - Řešení kombinovaných geodetických úloh na PC (35.1 kB)
5 - Měření polohopisu polární metodou (10.6 kB)
6 - Výpočet polygonového pořadu na PC (6.80 kB)
7 - Originál polohopisu

obálka (3.98 kB)
semestrální úloha - určení souřadnic bodů (16.6 kB)
určení střední chyby cílení a odečítání (10.3 kB)


Geodézie 30 (K151GD30)

1 - Trigonometrické měření výšky předmětu (10.7 kB)
2 - Určení souřadnic a výšky bodu (64.5 kB)
3 - Vodorovná vyrovnávací rovina (50.1 kB)
4 a 5 - Technická a přesná nivelace (5.97 kB)
6 - Řešení vrstevnic
7 - Trigonometrická nivelace (13.9 kB)

obálka (3.39 kB)
semestrální práce - Výpočet výměr ze souřadnic (25.2 kB)
tematické okruhy ke zkoušce


Geodézie 40 (K151GD40)

1 - Centrace směrů a délek (35.9 kB)
2 - Helmertova transformace (65.1 kB)
3 - Měření osnovy směrů (74.9 kB)
4 - Geodetické úlohy a jejich přesnost (102 kB)

obálka (2.64 kB)


Geodézie 50 (K151GD50)

1 - Vyrovnání výškové geodetické sítě (44.9 kB)
2 - Vyrovnání polohové geodetické sítě (vázaná síť) (104.0 kB)
3 - Vyrovnání polohové geodetické sítě (volná síť) (130.0 kB)
4 - Vyrovnání polygonového pořadu (77.4 kB)
5 - Software pro vyrovnání polohových sítí

obálka (3.19 kB)


Výuka v terénu z GD10 a GD20 (K151VTG1)

V - Vytyčovací úloha
N - Nepřístupná vzdálenost
P - Polygonový pořad
M - Polární metoda (123.0 kB)
E - Měření v extravilánu
K - Kružnicový oblouk
O - Observace (28.0 kB)

obálka (2.79 kB)
bodové pole Staré Město
seznam pomůcek

- úlohy se odevzdávají přímo ve Starém Městě


Výuka v terénu z GD30 a GD40 (K151VTG2)

1 - Observace
2 - Nitková a elektronická tachymetrie (128 kB)
3 - Zajišťovací bod
4 - Zaměření podkladů pro projekt (80.4 kB)

obálka (3.02 kB)
bodové pole Staré Město
seznam pomůcek

- úlohy se odevzdávají přímo ve Starém Městě


Vyšší geodézie 11 (K152VG11)

1 - Aplikace MNČ, transformace v rovině (440.86 KB)
2 - Referenční koule, referenční elipsoid (417.44 KB)
3 - Transformace mezi systémy (368.28 KB)
4 - Délkové a směrové korekce v Křovákově zobrazení (341.69 KB)

- některá zadání od písemné zkoušky (52.34 KB)


Vyšší geodézie 21 (K152VG21)

1 - Výpočet výšek, sekvenční vyrovnání (417.83 KB)
2 - Kalmanův filtr (354.74 KB)
3 - GPS - výpočet drah umělých družic Země (436.29 KB)
4 - GPS - zpracování kódových měření (1.32 MB)
5 - GPS - oskulační elementy dráhy družice (481.27 KB)

- některá zadání od písemné zkoušky (19.44 KB)


Výuka v terénu z Vyšší geodézie (K152VTVG)

1 - Triangulace, trilaterace a GPS (283.71 KB)
2 - Velmi přesná nivelace (24.39 KB)

obálka (3.04 KB)
seznam pomůcek

- úlohy se odevzdávají přímo ve Starém Městě


Inženýrská geodézie 10 (K154IG10)

1 - Vytyčení přímky ze středu (83.17 KB)
2 - Vytyčení hlavní polohové čáry polárními souřadnicemi (132.18 KB)
3 - Analytické řešení trasy komunikace (124.88 KB)

obálka (3.61 KB)
otázky ke zkoušce
zadání testů ke zkoušce
některá ze zadání druhého testu (oblouky)


Inženýrská geodézie 20 (K154IG20)

1 - Nepřístupná vzdálenost (131.45 KB)
2 - Analýza deformací (89.20 KB)

obálka (3.63 KB)
program Geo-W (původní verze pro MS DOS) (2.15 MB)
otázky ke zkoušce

texty k přednáškám týkajících se právních předpisů:
Výtah z novely zákona 200/94 Sb. o zeměměřictví (119.09 KB)
Výtah z novely vyhlášky 31/95 Sb. k zákonu 200/94 Sb. (179.69 KB)
Zeměměřické činosti ve výstavbě (254.66 KB)
Podklady pro stavební úřady (171.76 KB)
Prováděcí vyhlášky stavebního zákona (157.64 KB)


Výuka v terénu z IG10 a IG20 (K154VTIG)

T - Určení prostorové účelové sítě (139.79 KB)
V - Vytyčení objektu (127.10 KB)
S - Vytyčení osy komunikace (49.73 KB)
M - Mikrosíť (190.78 KB)
D - Určení průhybu mostovky (39.48 KB)


Obálka (3.48 KB)
Harmonogram (8.80 KB)


Teorie chyb a vyrovnávací počet 10 (K152TC10)

1 - Vývoj statistické pravděpodobnosti (4.35 kB)
2 - Binomický rozvoj pravděpodobnosti
3 - Srovnání normálního rozdělení se skutečností (26.9 kB)
4 - Zákony hromadění skutečných a středních chyb (46.0 kB)
5 - Vyrovnání měření přímých (25.2 kB)
6 - Dvojice měření (30.2 kB)
7 - Vyrovnání měření zprostředkujících (83.5 kB)

obálka (3.70 kB)
tematické okruhy ke zkoušce

- první úlohy se odevzdávají vypracované ručně


Teorie chyb a vyrovnávací počet 20 (K152TC20)

  8 - Vyrovnání měření podmínkových (61.7 kB)
  9 - Speciální případy vyrovnání (67.8 kB)
10 - Aproximace funkce (87.7 kB)
11 - Korelace (34.7 kB)
12 - Aplikace statistických metod (45.3 kB)

obálka (3.10 kB)
tematické okruhy ke zkoušce


Fotogrammetrie 10 (K153FM10)

1 - Zkoušky stereoskopické schopnosti očí, měřické komory (30.0 kB)
2 - Kalibrace komor, prvky vnitřní orientace (26.1 kB)
3 - Jednosnímková fotogrammetrie - tvorba fotoplánu (16.4 kB)
4 - Průseková fotogrammetrie - 3D model objektu (8.50 kB)
5 - Speciální aplikace - určení rovinných deformací (21.7 kB)


obálka (3.70 kb)
otázky ke zkoušce


Fotogrammetrie 20 (K153FM20)

1 - Malé digitální fotogrammetrické stanice (44.1 kB)
2 - Analytická aerotriangulace (45.1 kB)
3 - Tvorba DMT (24.5 kB)


obálka (4.13 kB)
otázky ke zkoušce


Fotogrammetrie 30 (K153FM30)

Semestrální projekt - digitální ortofoto [PhoTopoL] (53.59 KB)


Digitální fotogrammetrie (K153DIFM)

Prostorový model památkového objektu (3.27 MB)


Výuka v terénu z FM10 a FM20 (K153VTFM)

  1 - Pozemní fotogrammetrie - digitální model terénu (105 kB)
  2 - Zaměření fasády stavebního objektu (180 kB)
3a - Metoda časové základny (118 kB)
3b - Metoda světelných řezů (25.3 kB)

obálka (3.15 kB)


Aplikovaná optika 10 (K102AO10)

něco pro kalkulačku

7.1 - Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu (60.8 kB)
7.2 - Určení tloušťky čočky a poloměru výbrusu sférických ploch (73.6 kB)
7.3 - Určení ohniskové vzdálenosti čočky na Abbeho komparátoru (36.5 kB)
7.4 - Určení koeficientu propustnosti neutrálního filtru pro různé vlnové délky (31.9 kB)
7.5 - Laboratorní určení parametrů dalekohledu (20.4 kB)

obálka (3.65 kB)
- jedno z možných zadání ke zkoušce


Elektronické metody v geodézii 10 (K152EM10)


  1 - Fázový dálkoměr
  2 - Určení součtové konstanty hranolů (23.1 kB)
  3 - Komparace nivelační latě interferometrem (14.1 kB)
  4 - Gyroteodolit (155 kB)
  5 - Fyzikální redukce (27.5 kB)
  6 - Matematická redukce (40.7 kB)
  7 - Určení výšek bodů (19.3 kB)
  8 - Určení svislosti stěny (14.0 kB)
  9 - Určení průhybu mostovky
10 - Zjištění směrových poměrů jeřábové dráhy

obálka (3.36 kB)
tematické okruhy ke zkoušce

- k první úloze nemusí být zpráva


Výuka v terénu z EM10 (K152VTEM)

1 - Určení součtové konstanty (12.2 kB)
2 - Zhuštění podrobného bodového pole (15.0 kB)
3 - Trigonometrická nivelace (10.7 kB)
4 - Vyhledání podzemních vedení
5 - Seznámení s digitálním nivelačním přístrojem Leica NA 3003
6 - Určení směrníku gyroteodolitem

obálka (3.33 kB)
seznam pomůcek


Fyzikální geodézie 10 (K152FG10)

1 - Gravitační pole a jeho popis (66.9 kB)
2 - Gravimetrické měření (21.7 kB)
3 - Hladinové plochy (29.4 kB)
4 - Výpočet výšek (30.1 kB)


obálka (3.84 kB)
otázky ke zkoušce


Matematická kartografie 10 (K153MK10)

1 - Loxodroma a ortodroma (28.7 kB)
2 - Výpočet zkreslení (145 kB)
3 - Křovákovo zobrazení (40.8 kB)
4 - Volba a srovnání zobrazení (34.6 kB)


obálka (3.03 kB)
otázky ze čtvrtého testu
otázky ke zkoušce


Topografická a tematická kartografie 10 (K153TT10)

1 - Klad listů map středních měřítek (333.00 KB)
2 - Autorský koncept tématické mapy (332.15 KB)
3 - Generalizace
4 - Projekt mapy (11.30 KB)

obálka (2.94 KB)
otázky z testu na "Státní mapové dílo"
otázky ke zkoušce

Seminář na téma "Státní mapové dílo" (29.87 KB)


Geodetická astronomie 12 (K152GA12)

1 - Transformace souřadnic a denní pohyb hvězd (67.13 KB)
2 - Oskulační elementy družice (82.79 KB)
3 - Určení zeměpisných souřadnic Gaussovou metodou stejných výšek (40.72 KB)

obálka (3.14 KB)


Kosmická geodézie 10 (K152KG10)

1 - Určení změny vzdálenosti (20.46 KB)
2 - Určení koeficientu C20 (112.04 KB)
3 - Měření na Slunce (48.28 KB)
4 - Altimetrie (48.28 KB)

obálka (3.09 KB)


Mapování 10 (K153MP10)

1 - Klady listů map velkých měřítek (261.05 KB)
2 - Vyhotovení digitální katastrální mapy (283.47 KB)
3 - Interpolace vrstevnic (166.63 KB)

obálka (3.12 KB)
otázky ke zkoušce


Katastr nemovitostí 10 (K153KN10)

1 - Vytyčovací prvky stavební parcely (27.53 KB)
2 - Soubor popisných informací (39.75 KB)
3 - Geometrický plán (194.15 KB)

obálka (3.04 KB)
otázky ke zkoušce

Organizace státní zeměměřické služby v Rakousku a Bavorsku (83.78 KB)
Struktura databáze informačního systému zeměměřičství a katastru (56.43 KB)


Výuka v terénu z mapování a katastru nemovitostí (K153VTMK)

mapování:
  1 - Tvorba topografického originálu mapy 1:5'000 (228.86 KB)
  2 - Určení zhušťovacího bodu (45.17 KB)

katastr nemovitostí:
  1 - Revize katastru
  2 - Vytyčení vlastnické hranice

Obálka (3.47 KB)


Fyzika 10 (K102FY10)

  1 - Hustota pevných látek
  2 - Hustota kapalin
  3 - Měření ploch (35.8 kB)
  5 - Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
  6 - Určení momentu setrvačnosti (33.8 kB)
  9 - Modul pružnosti v tahu z průhybu tyče (45.9 kB)
12 - Studium harmonického pohybu (41.3 kB)
15 - Měření povrchového napětí kapalin (13.9 kB)
16 - Měření viskozity kapalin (34.0 kB)

obálka (15.5 kB)
otázky ke zkoušce (FY10)


Fyzika 22 (K102FY22)

32 - Určení teplotní délkové roztažnosti (16.6 kB)
33 - Měření měrné tepelné kapacity látek (23.8 kB)
38 - Porovnání účinnosti elektrických vařičů (22.9 kb)
39 - Kalibrace termočlánku (11.4 kB)
40 - Měření odporu (23.6 kB)
42 - Měření kapacity metodou vybíjecího proudu (31.1 kB)
44 - Kalibrace a vnitřní odpor měřících přístrojů (39.1 kB)
45 - Měření charakteristik nelineárních prvků (28.0 kB)
46 - RLC v obvodu střídavého proudu (32.2 kB)
49 - Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru (23.8 kB)

obálka (15.3 kB)
otázky ke zkoušce (FY22 a 32)


Matematika 61 (K101MA61)

Semestrální práce na téma "Problém tří těles řešený Runge-Kuttovu metodu 4. řádu" (477.61 KB)


Programování 10 (K153PG10)

semestrální práce na téma "Možné způsoby připojení k internetu" (74.0 kB)
manuál k programu Matlab (53.8 kB)


Programování 33 (K153PG33)

semestrální práce na téma "Určení mapového listu"


Programovací systém Matlab 10 (K151MB10)

semestrální práce na téma "Vyrovnání oboustraně připojeného a orientovaného polygonového pořadu pomocí MNČ" (20.6 kB)


Dálkový průzkum Země 10 (K153DP10)

příklady k zápočtu (18.4 kB)


Geologie a geomorfologie 10 (K135GG10)

otázky z testů ke zkoušce (48.8 kB)
- na oboru G se u zkoušky dělá pouze část obecná geologie ke které se přidají dvě otázky z geomorfologie


Geografie České republiky (K153GGCR)

semestrální práce na téma "Český kras" (330 kB)


Filosofie 10 (K105FI10)

Milan Machovec - Filosofie tváří tvář zániku (20.6 kB)
- referát z kapitoly Filosofie kapitulace a zániku


Etika 10 (K105ET10)

semestrální práce na téma "Elektronická a počítačová kriminalita" (22.1 kB)
otázky ke zkoušce (26.4 kB) (sepsala Kamila Kraftová a Lenka Zárubová)Něco z mého působení na oboru Vodní hospodářství a vodní stavbyStavební geodézie 10 (K154SG10)

1 - Protínání vpřed z úhlů (59.1 kB)
2 - Uzavřený polygonový pořad (55.9 kB)


Nauka o materiálech 10 (K123NM10)

1 - Zkoušky cementu (40.9 kB)
2 - Zkoušky kameniva (35.6 kB)
3 - Zkoušky pevností cementu na trámečcích, měření součinitele tepelné vodivosti (234 kB)
4 - Zkoušky oceli (14.6 kB)
5 - Chemická analýza (20.0 kB)
6 - Moduly pružnosti (226 kB)
7 - Zkušebnictví a kontrola jakosti (12.4 kB)

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 7.11.2009 v 19:26:28
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist