Otázky ke zkoušce z FY22 a 32 (obor G)

 1. Podstata elektrických a magnetických vlastností látek
 2. Elektrický náboj, pole, indukční tok, elektrostatická indukce
 3. Intenzita elektrostatického pole, Coulombův zákon, potenciál, napětí
 4. Kapacita, kondenzátory a jejich řazení
 5. Intenzita magnetického pole, Biot-Savartův zákon
 6. Silové účinky magnetického pole, látky dia-, para- a feromagnetické
 7. Elektromagnetická indukce, indukčnost vlastní a vzájemná
 8. Maxwellovy rovnice
 9. Proud v pevných látkách, kapalinách a plynech, elektrolytický potenciál
 10. Ohmův zákon
 11. Kirchhoffovy zákony, práce a výkon stejnosměrného proudu
 12. Řazení odporů, reostat, potenciometr, bočníky, předřadné odpory
 13. Elektrické měřící přístroje
 14. Měření odporů
 15. Střídavé proudy, generátory, motory a transformátory
 16. Výkon střídavého proudu
 17. RLC v obvodu střídavého proudu, grafická metoda řešení
 18. Symbolicko-komplexní metoda řešení střídavých obvodů
 19. Přechodové jevy
 20. Vodivost v plynech a ve vakuu, elektronky
 21. Pásová teorie vodivosti
 22. Polovodiče, tranzistory, integrované obvody
 23. Přenos signálů, elektroakustika
 24. Oscilační obvod, elektromagnetické vlny
 25. Vysílač, přijímač, princip rozhlasu a televize
 26. Spektrum elektromagnetických vln a jejich zdroje
 27. Přístrojová elektronika, měniče a servomechanismy
 28. Analogové a číslicové počítače, paměti
 29. Obvody sčítací, násobící, derivační a integrační
 30. Dvojkové sčítače, ax2+bx+c pomocí sčítačů a pamětí
 31. Teplota a její měření, stupnice
 32. Teplotní roztažnost
 33. Kalorimetrie
 34. Skupenské změny, fázový diagram
 35. Vlhkost vzduch, materiálů a její měření
 36. Stavová rovnice pro plyn ideální a skutečný
 37. Termodynamické věty
 38. Změna izochorická, izobarická a izotermická
 39. Změna adiabatická a polytropická
 40. Carnotův ideální cyklus
 41. Tepelné motory a chladničky
 42. Přenos tepla, vedení, přestup tepla, prostup tepla stěnou
 43. Diferenciální rovnice vedení tepla, ustálené vedení tepla
 44. Šíření tepla prouděním a zářením, absolutně černé těleso
 45. Kepplerovy zákony
 46. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole, intenzita a potenciál
 47. Pohyb v silovém poli, družice, nástin analytické mechaniky
 48. Inerciální a neinerciální soustavy, transformace souřadnic
 49. Otáčivé soustavy, síla Coriolisova a dostředivá
 50. Princip klasické a relativistické mechaniky, transformace Gelileovy a Lorentzovy
 51. Hmotnost a energie
 52. Částice a vlnění
 53. Princip kvantové mechaniky, Heissenbergovy relace neurčitosti
 54. Hodnoty charakterizující atomové jádro, jednotky v atomistice
 55. Elektronový obal, Bohrův model, Somerffeldův model
 56. Emise samovolná a stimulovaná
 57. Radioaktivita přirozená a umělá, druhy radiací
 58. Přeměnový zákon, poločas rozpadu, dosah, polotloušťka
 59. Reaktory a urychlovače
 60. Detekce a měření radioaktivního záření, využití v technických aplikacích