Otázky ke zkoušce z FY10 (obor G)

 1. Význam fyziky - hmota, její vlastnosti a světonázorový výklad
 2. Veličiny a jednotky - soustava jednotek SI
 3. Základy tenzorové algebry, matematické operace s vektory
 4. Kinematika, základní definice, dělení pohybů
 5. Pohyb přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený
 6. Pohyb otáčivý a pohyb rovnoměrný kruhový
 7. Newtonovy principy
 8. Práce, výkon, energie, hybnost, impuls, moment síly
 9. Soustava hmotných bodů, stupně volnosti, těžiště a rovnováha
 10. Translace, rotace, moment setrvačnosti
 11. Steinerova věta
 12. Impulsové věty
 13. Pohybové rovnice obecně - aplikace na fyzické kyvadlo
 14. Kyvadlo matematické a reverzní
 15. Hookův zákon, deformace, moduly (všeobecně + rozdělení)
 16. Namáhání v tlaku, tahu a ohybu
 17. Namáhání ne smyku, torze
 18. Látky pevné, kapalné a plynné. Základní rovnice hydrostatiky
 19. Hydrostatický tlak, Archimédův zákon
 20. Povrchové napětí, viskozita, Stokesova formule
 21. Rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice
 22. Výtok kapaliny otvorem, Venturiho trubice, tlak kapaliny na stěnu (lopatku)
 23. Objemové množství proteklé kapaliny, turbulence
 24. Pohyb harmonický, lineární oscilátor
 25. Kmity tlumené a vynucené
 26. Vlnění příčné a podélné, rovnice postupné vlny, vlnová rovnice
 27. Rychlost šíření vlnění v pevných látkách, kapalinách a plynech
 28. Huygensův princip, stojaté vlnění
 29. Rázy a interference
 30. Dopplerův princip, slyšitelný zvuk, lidské ucho
 31. Akustický tlak, intenzita vlnění
 32. Hladina intenzity a hlasitosti, hlasitost
 33. Dozvuk, ozvěna, maskování, směšování, srozumitelnost
 34. Ultrazvuk, jeho zdroje a šíření
 35. Účinky ultrazvuku a jeho využití