http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/manual_1_zakladni_operace.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - Kapitola 1 - Základní operace ]
Sponzorované odkazy:

Kapitola 1 - Základní operace


1-1 Klávesy

Označení kláves
Většina kláves kalkulačky se používá k vyvolání více příkazů. Jednotlivé funkce příslušející dané klávese jsou pro snadnou orientaci barevně odlišeny

  funkce operace s klávesami
1 log [log]
2 10x [SHIFT][log]
3 B [ALPHA][log]

Funkci vytištěnou oranžovou barvou vyvoláš stiskem klávesy [SHIFT] a následným stiskem klávesy s příslušnou funkcí
Červeně vytištěnou funkci vyvoláš analogicky stiskem klávesy [ALPHA]

Tip:
 • ALPHA Lock
  Jedním stiskem klávesy [ALPHA] nastavíš klávesnici pro vstup jednoho znaku a poté se klávesnice přepne do původního režimu. Stiskneš-li ale [SHIFT][ALPHA], klávesnice se přepne do režimu červeně označených funkcí což bude trvat do té doby, než znovu stiskneš klávesu [ALPHA]

1-2 Displej
Volba ikon
Tato část popisuje, jak pomocí ikon hlavního menu (MAIN MENU) vstoupit do požadovaného módu

 1. Pro zobrazení hlavního menu stiskni klávesu [MENU]
 2. Pomocí kurzorových kláves , , a se přesuň na ikonu požadovaného módu
 3. Po stisknutí klávesy [EXE] vstoupíš do požadovaného módu

Příslušný mód lze také rychle spustit stiskem čísla nebo písmene příslušné ikony (uvedeného v pravém dolním rohu ikony) po stisku klávesy [MENU]

Přehled módů

ikona mód popis
RUN.MATrix Aritmetické výpočty, výpočty v dvojkové, osmičkové, desítkové a šestnáctkové soustavě, maticové operace
STATistic Statistické výpočty a analýzy s jednou a dvěmi proměnnými, statistické grafy
GRaPH.TaBLe Kreslení grafů, generování tabulek funkčních hodnot
DYNAmic graph Dynamické grafy funkcí
RECURsion Řešení rekurentních výrazů, generování tabulek a vykreslování grafů
CONICS Operace s kuželosečkami (kružnice, elipsa, hyperbola a parabola)
EQUAtion Řešení lineárních rovnic a polynomů a dvou až třiceti neznámých
PRoGraM Vytváření, ukládání a spouštění vlastních programů
Computer Algebra System Symbolické algebraické výpočty
ALGEBRA Řešení algebraických výrazů krok za krokem
TUTORial Interaktivní řešení rovnic a výrazů
LINK Přenos obsahu paměti nebo zálohování dat na připojené zařízení
MEMORY Správa uložených dat
SYSTEM Správa kalkulačky - využití paměti, reset, kontrast displeje, jazyk a další


Nabídka funkcí
K přístupu k nabídkám a příkazům přístupným z lišty v dolní části displeje se používají funkční klávesy [F1]~[F6]. po jejich stisku se buď provede daný příkaz, nebo se vysune menu s dalšími příkazy

Způsoby zobrazení
Kalkulačka používá dva režimy zobrazení:

Obsah obou obrazovek je uchováván v paměti odděleně a po stisku klávesy [CTRL][F5](GT) je možné mezi nimi přepínat

Normální zobrazení
Kalkulačka běžně zobrazuje hodnoty do 10ti cifer. Čísla s větším počtem cifer jsou automaticky převáděna do exponenciálního tvaru


Zvláštní formáty zobrazení čísel
Kalkulačka používá zvláštní formáty pro zobrazení zlomků, hexadecimálních čísel a úhlů ve stupních, minutách a sekundách


Indikátor probíhajícího výpočtu
Kdykoliv je kalkulačka zaneprázdněna vykreslováním grafu, výpočty nebo prováděním programu, indikuje tyto interní operace černým čtverečkem v pravém horním rohu displeje


1-3 Zadávání a úprava výpočtů

Zadávání výpočtů
Před zadáním nového výpočtu jde vyčistit příkazový řádek stiskem[AC]
Výpočty se zapisují tak, jak se píší - zleva doprava
Výsledek získáš po stisknutí [EXE]

Příklad 1:
2+3-4+10=

[AC][2][+][3][-][4][+][1][0][EXE]

Příklad 2:
2(5+4)÷(25×3)=

[2][(][5][+][4][)][÷][(][2][5][×][3][)][EXE]


Úprava výpočtů
K nastavení kurzoru na displeji na požadovanou pozici použij kurzorových kláves a . Po úpravě příkaz znovu spustíš stiskem klávesy [EXE]

Používání paměti posledního výpočtu
Poslední výpočet je uložen v paměti a lze jej vyvolat stiskem klávesy (text výpočtu se objeví na displeji a kurzor se přesune na jeho konec) nebo (text výpočtu se objeví na displeji a kurzor se přesune na jeho začátek)

Příklad 1:
Použití paměti posledního výpočtu
4.12×6.4=26.368
4.12×7.1=29.252

[AC][4][.][1][2][×][6][.][4][EXE][SHIFT][DEL](INS)

[7][.][1]

[EXE]

Po stisknutí [AC] lze vyvolat historii výpočtů (poslední provedené výpočty) v pořadí od nejnovějších po nejstarší
Historii lze vyvolat a pohybovat se v ní pomocí kurzorových kláves a
Úpravy lze opět provádět na aktuálním řádku a kurzor nastavit na požadovanou pozici pomocí kláves a

Příklad 2:

[1][2][3][+][4][5][6][EXE]
[2][3][4][-][5][6][7][EXE]

[AC]

(poslední výpočet)

(předposlední výpočet)

Poznámka:
 • Stiskem [SHIFT][DEL](INS) se změní tvar kurzoru z na a znaky jsou v tomto režimu přepisovány. Opětovným stiskem [SHIFT][DEL](INS) se tato operace zruší a znaky jsou nadále vkládány
 • Výpočet je uložen v paměti do té doby, dokud není přemazán jiným nebo nedojde k přepnutí do jiného módu
 • obsah paměti posledního výpočtu se nemaže ani při stisku klávesy [AC] a i poté jde poslední výpočet spustit nebo editovat


Provádění oprav v původním výpočtu

Příklad:
Zadej 14÷0×2.3 a po zobrazení chybového hlášení oprav zadání na 14÷10×2.3

[AC][1][4][÷][0][×][2][.][3]

[EXE]

[ESC] ... kurzor se přesune na pozici s chybou

[1]

[EXE]


Kopírování a vkládání
Pomocí schránky jde kopírovat obsah programů, příkazy a ostatní text a pak tento text opět vložit na libovolné místo

Katalog funkcí
Katalog je abecední seznam všech příkazů, které jsou dostupné v kalkulačce. Příkaz lze vložit prostým vyhledáním v seznamu a umístěním na požadovanou pozici


1-8 Řešení problémů

Uvedení kalkulačky do původního nastavení

 1. Z hlavního menu vstup do módu SYSTEM
 2. Stiskni [F5](RESET)
 3. Stiskni [F1](S/U) a potvrď stiskem [EXE]
 4. Pro návrat do hlavního menu stiskni klávesu [MENU]

Kalkulačka nereaguje na stisk klávesy
V případě, že kalkulačka přestane reagovat na podněty z klávesnice a jeví se po dlouhou dobu nečinná (probíhající operace je signalizována čtverečkem v pravém horním rohu displeje), stiskni tlačítko P na zadní straně kalkulačky (viz. dodatek a-5). Je možné, že tak dojde ke smazání všech dat v paměti kalkulačky

Hlášení o vybité baterii
Pokud se objeví zpráva
nebo
vypni kalkulačku a vyměň hlavní (Main) nebo záložní (Backup) baterii
Pokud se obě hlášení objeví současně, vyměň nejprve baterii záložní a až poté hlavní
Pokud hlavní baterie nevyměníš, může se kalkulačka samočinně vypnout aby tak zabránila ztrátě dat. poté jí až do doby výměny baterií nepůjde zapnout
Po zobrazení zprávy o vybitých bateriích nebude možné posílat data na jiná zařízení

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:46
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist