http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/manual_0_rychly_start.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - Kapitola 0 - Rychlý start ]
Sponzorované odkazy:

Kapitola 0 - Rychlý start


0-1 První spuštění kalkulačky

 1. Na zadní straně v dolní části kalkulačky otevři kryt pro přístup k bateriím a vlož 4 kusy baterií s vyznačenou polaritou
 2. Tahem ve směru šipky odstraň izolační fólii ze záložní baterie
 3. Kalkulačka se automaticky zapne a proběhne inicializace paměti
 4. Stiskni tlačítko [MENU]
  Pokud se nezobrazí nabídka s ikonami, stiskni tlačítko P na zadní straně kalkulačky
 5. Pomocí kurzorových šipek nastav kurzor na ikonu SYSTEM a stiskni klávesu [EXE]. Po stisku klávesy [F2] pak můžeš měnit kontrast displeje. Do hlavní nabídky se vrátíš stiskem klávesy [MENU]


0-2 Rychlý start

Zapnutí a vypnutí kalkulačky

Kalkulačka se automaticky vypne po určité době nečinnosti. Dobu vypnutí lze zvolit 6 nebo 60 minut

Použití módů
Velké množství funkcí je pro snadný přístup rozděleno podle oborů použití do funkčních celků (módů). Mezi módy lze přepínat z hlavního menu pomocí ikon

Vstup do módu RUN.MAT

 1. Pro zobrazení hlavního menu stiskni tlačítko [MENU]
 2. Pomocí kurzorových kláves vyber mód RUN.MAT a stiskni [EXE]
 3. Nyní můžeš začít provádět výpočty dostupné v tomto módu


Základní výpočty
Výpočty se zadávají odleva doprava, stejně jako by se psaly na papír

Příklad:
Spočítej 15×3+61
 1. Stiskem [AC/ON] vynuluj předchozí výpočet
 2. Zadej
  [1][5][×][3][+][6][1][EXE]

Příklad:
Spočítej 15×(3+61)
 1. Zadej
  [1][5][×][(][3][+][6][1][)][EXE]

Kalkulačka má zabudováno mnoho vědeckých funkcí, včetně trigonometrických a logaritmických

Příklad:
Spočítej 25×sin 45°
 1. Stiskem [CTRL][F3](SET UP) zobrazíš nastavení
 2. Stiskni [F1](Deg), čímž nastavíš aktivní úhlovou míru na stupně
 3. Stiskem [ESC] nebo [EXE] opustíš nastavení
 4. Stiskem [AC/ON] smažeš předchozí výpočty z displeje
 5. Zadej
  [2][5][×][sin][4][5][EXE]


Úprava posledního výpočtu
Pomocí kláves a můžeš upravovat výraz posledního provedeného výpočtu a znovu ho poté spustit

Příklad:
Uprav předchozí výpočet na 25×sin 55°

 1. Stiskem zahájíš editaci posledního zadaného výpočtu
 2. Stiskni ... kurzor bude blikat na pozici čísla 4
 3. Stiskem klávesy [DEL] tuto hodnotu smaž
 4. Stiskni [5]
 5. Po stisknutí [EXE] se výpočet provede s novou hodnotou


Výpočty se zlomky
Zlomky lze zadávat pomocí klávesy [ab/c]. Symbol „” se používá jako oddělovač jednotlivých částí zlomku

Příklad: 
115/16+37/9
 1. Stiskni klávesu [AC/ON]
 2. Zadej [1][ab/c][1][5][ab/c][1][6][+]
           [3][7][ab/c][9][EXE]

  výsledek je 67/144

Převod smíšeného zlomku na nepravý zlomek
Stiskni [SHIFT][ab/c]


Opětovným stiskem [SHIFT][ab/c] převedeš zlomek na smíšený tvar


Převod na desetinné číslo
Stiskni [ab/c]


Opětovným stiskem [ab/c] převedeš desetinné číslo zpátky na zlomek


Exponenty

Příklad:
1250×2.065
 1. Stiskni klávesu [AC/ON]
 2. Zadej [1][2][5][0][×][2][.][0][6]
 3. [^][5] ... exponent n5
 4. [EXE]


Grafy
Grafy lze kreslit:

 
Příklad:
vytvoř graf funkce Y=X(X+1)(X-2)
 1. Stiskni tlačítko [MENU]
 2. Pomocí kurzorových kláves , , a najeď na mód GRPH.TBL a stiskni [EXE]
 3. Zadej funkci:
  [X,q,T][(][X,q,T][+][1][)]
  [(][X,q,T][-][2][)][EXE]
 4. Po stisknutí klávesy [F5](DRAW) nebo [EXE] se graf vykreslí

Příklad:
urči průsečíky s osou x funkce Y=X(X+1)(X-2)
 1. Po stisknutí [F4](G.SLV) se zobrazí vysouvací menu
 2. Stiskni [1](Root)
  Vypočtou se průsečíky s osou x. pomocí kláves  a mezi nimi můžeš přeskakovat (průsečík je vyznačen křížkem)

Příklad:
urči plochu na intervalu <-1, 0> vymezenou osou x a funkcí Y=X(X+1)(X-2)
 1. Stiskni [ESC][F4](G.SLV)
 2. Stiskni [8](dx), [EXE] nebo

  Kurzor se umístí na pozici [0,0]. Stiskni [EXE] pro zadání počátku intervalu a pomocí šipky dojeď na druhou mez
 3. Po stisknutí [EXE] se vypočte plocha

Dvojitý graf
Displej je možné rozdělit na dvě části a zobrazit tak současně dva grafy

Příklad:
Nakresli dva grafy a zobraz jejich průsečíky
Y1=X(X+1)(X-2)
Y2=X+1.2


 1. Stiskem [CTRL][F3](SET UP) [F2](G+G) nastavíš zobrazení dvojitého grafu
 2. Stiskem [ESC] nebo [EXE] opusť nastavení a zadej funkce
  [X,q,T][(][X,q,T][+][1][)][(][X,q,T][-][2][)][EXE]
  [X,q,T][+][1][.][2][EXE]
 3. Po stisknutí klávesy [F5](DRAW) nebo [EXE] se grafy vykreslí

 

Výřez z grafu
Libovolnou část grafu lze přiblížit a zobrazit v druhé části displeje

 1. Stiskni [F2](ZOOM)[1](Box)
 2. Pomocí kurzorových šipek , , a najeď na počátek výřezu a stiskni [EXE]
 3. Vyber druhý roh výřezu
 4. Po stisknutí [EXE] se výřez zobrazí ve vedlejší části displeje


Dynamický graf
Dynamický graf umožňuje pozorovat, jak se mění průběh funkce při změně jednoho jejího parametru


Příklad:
Nakresli graf funkce Y=AX2 a pozoruj změnu průběhu grafu v závislosti na změně parametru A v intervalu <1,3>
 1. Stiskni tlačítko [MENU]
 2. Pomocí kurzorových šipek , , a najeď na mód DYNA a stiskni [EXE]
 3. Zadej funkci
  [ALPHA][X,q,T](A)[X,q,T][x2][EXE]
 4. Nastav počáteční hodnotu proměnné A na 1
  [F4](VAR)[1][EXE]
 5. Zadej rozsah a krok proměnné A
  [F2](RANG)[1][EXE][3][EXE][1][EXE]
 6. Stiskni [ESC]
 7. Po stisknutí klávesy [F6](DYNA) se začne vykreslovat graf

  Po deseti vykresleních se zastaví

Tabulky

Příklad:
Vytvoř číselnou tabulku pro funkci Y=X(X+1)(X-2)
 1. Stiskni klávesu [MENU]
 2. Pomocí kurzorových šipek , , a najeď na mód GRPH.TBL a stiskni [EXE]
 3. Zadej funkci:
  [X,q,T][(][X,q,T][+][1][)][(][X,q,T][-][2][)][EXE]
 4. Stiskem [F6]()[F5](TABL) vyvoláš tabulku hodnot

0-3 Pokyny k bezpečné manipulaci s kalkulačkou0-4 Zřeknutí se záruk

Ujisti se, že máš všechna důležitá data fyzicky zaznamenána
Velká kapacita paměti umožňuje uložit množství dat. Je však třeba vědět, že nízká kapacita baterií nebo špatný postup při jejich výměně může způsobit poškození nebo i ztrátu všech uložených dat. Uložená data mohou být poškozena i silným elektrostatickým výbojem nebo silným nárazem. Nevyužitá část paměti se používá během výpočtů a nedostatek paměti může způsobit chybu. Pokud chceš tomuto problému zabránit, nechávej vždy alespoň 1 až 2 kB paměti volné

Společnost CASIO Computer Co., Ltd. v žádném případě neodpovídá za zvláštní, vedlejší, náhodné nebo jiné škody vzniklé koupí nebo používáním tohoto výrobku. Mimo to, společnost CASIO Computer Co., Ltd. není zodpovědná za informace poskytované v tomto materiálu


nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:41
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist